Stvrtok 17Piatok 18Sobota 19Nedela 20

POZDRAV NA PRIVÍTANIE

Drahí bratia a sestry saleziánskej rodiny,

spolu s hlavným predstaveným a jeho radou, so saleziánmi generálneho domu a s celým organizačným tímom vás chcem čo najsrdečnejšie a bratsky privítať na „Dňoch saleziánskej spirituality“ roku 2008. Tento rok počet zúčastnených dosiahol úplne výnimočné číslo: je viac ako tristo zapísaných, takže sme museli poprosiť o pomoc ďalšie zariadenia v blízkosti Salesiana o poskytnutie ubytovania; čo sa týka medzinárodného zastúpenia, je zastúpených 25 národov a 18 z 23 úradne uznaných skupín saleziánskej rodiny. Najpočetnejšie zastúpenie majú Saleziáni dona Bosca, dcéry Márie Pomocnice a saleziáni spolupracovníci. Rozhodnutie prehĺbiť si strennu hlavného predstaveného, ako aj spôsob realizácie tohto stretnutia, uskutočnený počas týchto posledných ročníkov, sa nepochybne ukázalo ako obzvlášť šťastné a vítané pre účastníkov. Sme radi, že ste tu, že vás je mnoho, že túžite intenzívne prežiť túto krásnu skúsenosť našej spoločnej saleziánskej rodiny.

Minulý rok sme uvažovali, že toto stretnutie v roku 2008 uskutočníme v Španielsku, aj kvôli bezprostrednej blízkosti generálnej kapituly saleziánov, ktorá sa začne 23. februára, ale ťažkosti, s ktorými sme sa stretli, nás presvedčili vrátiť sa k voľbe tohto miesta. Z určitého hľadiska Salesianum zostáva ideálnym miestom vďaka priestorom, ktoré ponúka a kvôli najľahšej účasti hlavného predstaveného a ďalších ľudí nesúcich zodpovednosť zo skupín saleziánskej rodiny.

Ako vždy, moja prvá výzva tomuto peknému zhromaždeniu je, aby ste obzvlášť intenzívne a bratsky prežívali tieto dni stretnutia a pocítili radosť samotného dona Bosca z toho, že nás vidí všetkých jednotných, združených v duchu a v poslaní v prospech mladých, chudobných a posledných. To, čo robí naše stretnutie krásnym, nie je iba bohatstvo ponúknutého obsahu, ale takisto vzájomné podelenie, ktoré dokážeme uskutočniť, a najmä duch spoločenstva, ktorého medzi sebou dokážeme prežívať. Reprezentujeme rozličné farby a pohľady tej istej charizmy, ktorá vzklíčila zo srdca dona Bosca. Všetci spoločne chceme byť veľkým hnutím Ducha, veľkou silou lásky pre dobro mladých dnešnej doby.

Téma, ktorá nám je daná prostredníctvom strenny hlavného predstaveného v tomto roku 2008, ide priamo do srdca nášho poslania: Vychovávajme srdcom dona Bosca, aby sa integrálne rozvíjal život mladých, najmä tých najchudobnejších a znevýhodnených, a to tým, že sa budeme zasadzovať za ich práva.

Budú to dni, kedy budeme môcť načúvať mladým a ich očakávaniam. Budeme uvažovať o výchovnej odpovedi, ktorú sme povolaní dať, predovšetkým vychádzajúc z Božieho slova a potom z výnimočného daru, ktorým je pedagogika dona Bosca. A osvietení textom strenny budeme toto všetko robiť vo vedomí, aké je dôležité podporovať práva malých i väčších detí i mladých ľudí, aby mali v živote všetky možnosti z ľudského i duchovného hľadiska.

Počas roka 2007 sme sa sústredili na tému života. Počas týchto dvanástich mesiacov sa žltý dáždnik stal azda najuniverzálnejším symbolom saleziánskej rodiny. Videli sme ho na všetkých kontinentoch a vo všetkých zemepisných šírkach. Tohtoročná strenna pokračuje v uvažovaní o živote, pretože vychovávať znamená podporovať život, pomáhať rásť životu v našich mladých. A podľa zámeru dona Bosca znamená pomáhať mladým stretnúť sa s Pánom života. S tým Pánom, ktorý nám chce darovať život v hojnosti.

Ako vidíte, téma, ktorá sa nám predkladá, je strhujúca svojou krásou, pobáda nás k úvahe a podnecuje k angažovaniu.

Úvahy, ktoré budeme viesť spoločne v pracovných skupinách a na študijnom seminári, nám pomôžu skonkretizovať rozhodnutia pre aktivity v našom prostredí, v našich školách, v našich oratóriách a v našich rodinách.

Ďakujem, milovaní, že ste tu, pretože vaša prítomnosť vyjadruje radosť z príslušnosti ku saleziánskej rodine, pretože vaša prítomnosť vyjadruje vašu lásku k donovi Boscovi a k jeho IX. nástupcovi donovi Pascualovi Chavezovi Villanueva, ktorý bude tu medzi nami, aby nás povzbudil na tejto ceste.

Ďakujem vám všetkým, milovaní. Cítime, že je tu s nami prítomný don Bosco, ktorý nás prosí, aby sme mali na srdci naše deti a našich mladých. On nás bude sprevádzať dnes aj na ceste života. Bude nám pomáhať, aby sme boli účinnými vychovávateľmi, plnými života. Prosme ho o dar veľkej apoštolskej lásky. Prosme, aby sme intenzívne prežívali jeho heslo „Da mihi animas, cetera tolle“.

Rím, 17. januára 2008
Don Adriano Bregolin
Vikár hlavného predstaveného

Video dňa

Fotografie dňa